Tüzüğümüz

 

 Tüzüğümüzü indirmek için tıklayınız. 

 

 

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN
HÜMANİST GRUP
DERNEĞİ
 
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneğidir.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.           
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2 – Dernek, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere,  bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.
 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Kişi ve kuruluşlara hakları ve hak arama yöntemleri ile ilgili yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri vermek;

2. Yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti vermek üzere birimler/ofisler oluşturmak;

3. Haklar ve hak arama yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yürütmek;

4. Eğitimler, seminerler, paneller, atölye çalışmaları düzenlemek ve düzenlenen bu tür çalışmalara katılmak;

5. Alan çalışanlarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla desteklemek ve bu amaçla eğitim çalışmaları yapmak, mesleklerini yerine getirirken kullanabilecekleri materyaller üretmek, çoğaltmak ve dağıtmak;

6. Araştırma yapmak ve raporlandırmak;

7. Politika ve stratejiler geliştirmek, politika geliştirme süreçlerine dahil olmak, geliştirilen politikalar ile ilgili savunu çalışmaları yapmak;

8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, basılı ve görsel eğitim ve tanıtım materyalleri oluşturmak, yayınlamak ve dağıtmak;

9. Okul, enstitü, akademi gibi eğitim kurumları açmak;

10. Dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara üye olmak;

11. Amacın gerçekleştirilmesi için; fon bulmak, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

12. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;

13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;

14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;

15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;

17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

18. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak;

19. Amacın gerçekleştirilmesi için diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek ve çalışmalar yapmak;

20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;

21. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.       

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Üyelik başvurusu en az iki üyenin önerisi ile yapılır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılabilir.

 

 

 

 

 

 

«Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.»